Подсолнечное масло

Масло "Природна"

подсолнечное масло Природна

Масло "Справжня"
масло подсолнечное Украина
Масло "Златава"
подсолнечное масло Златава
Масло наливом

масло подсолнечное наливом

Топливные брикеты и Шрот

Жмых и шрот
Жмых, подсолнечный Жмых, шрот, подсолнечный Шрот 
Протеин 28; 32; 39 %
Гранулы

 

Брикеты

Образец - Договор поставки Украина

 

м. Кривий Ріг                                                                   «____» __________201__ р.

ПРОДАВЕЦЬ: ___________ , що діє на підставі ___________ , з одного боку, і ПОКУПЕЦЬ: ___________ , в особі ___________ , що діє на підставі ___________ , з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.  Продавець зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) Покупця товар, а Покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах Даного Договору.

2.  Найменування товару: продовольчі товари в асортименті згідно зі специфікацією.

3.  Документи на товар, які Продавець повинен передати Покупцю: рахунок, видаткова накладна, документи, які підтверджують якість товару.

2.  КІЛЬКІСТЬ

2.1.  Загальна кількість товару: згідно замовлень Покупця .

3.  АСОРТИМЕНТ

3.2.  Груповий асортимент Товару постачається згідно специфікацій, які є невід’ємною частиною цього договору.

4.  СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар повинен бути повністю поставлений Покупцю протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання Покупцем  Замовлення і здійснення попередньої оплати.

4.2.  Замовлення  Покупця здійснюється на основі  специфікації та повинне містити в собі:

- дату подачі Замовлення;

- умови поставки;

- найменування та кількість Товару;

- П.І.Б. відповідальної особи, яка давала Замовлення.

Замовлення також може містити в собі інші положення, які оформлюються за згодою сторін.

4.3.  Продавець має право на дострокову поставку Товару з обов’язковим повідомленням  Покупця про це в термін 1 (один) день з моменту відвантаження Товару (може бути передбачена інша підстава).

5.  ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.  Ціна за одиницю Товару складається з вартості самого Товару, тари чи упаковки, витрат на його доставку.

5.2.  Оплата за відвантажений товар – попередня оплата.

5.3.  Вид розрахунків: готівка, безготівковий.

6.  УМОВИ ПОСТАВКИ

6.1.  Поставка здійснюється  за адресою, вказаною Покупцем.

6.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент підписання накладної Покупцем.

6.3.  Перехід ризиків на товар відбувається в момент підписання накладної Покупцем.

7.  ПУНКТ ПОСТАВКИ

7.1.  Пунктом поставки Товару за Даним Договором є: місто _____________________.

7.2.  Доставка Товару здійснюється силами та за рахунок Продавця.

8.  ТАРА ТА ПАКУВАННЯ

8.1. Товар повинен бути завантажений та упакований Продавцем таким чином, щоб виключити псування та/або знищення його на період поставки до прийняття Товару  Покупцем.

9.  ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

9.1.  Передача (приймання-здача) здійснюється в пункті поставки.

9.2. Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством. Товар, який поставляє  Продавець, повинен відповідати нормам та стандартам, прийнятим на території України для даної групи товарів та супроводжуватися необхідними документами, які підтверджують його якість.

Продукція вважається якісною, якщо до кінцевого терміну вживання залишилось не менш ніж 180 днів (для рафінованої олії) та 60 днів (для нерафінованої).

9.3. Отримавши Товар, в разі наявності неякіснї продукції, Покупець повинен проінформувати Продавця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту прийому товару. Заміна неякісної продукції (якщо це  партія в повному обсязі)  здійснюється в 10-денний термін з моменту повідомлення, силами та за рахунок  Продавця. Якщо неякісний товар складає лише частину від останньої поставки — то заміна цієї частки здійснюється при наступному Замовленні Покупцем партії товару.

10.  ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1.  Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до  «___» _______ 201__р.

10.2.  Термін дії Даного Договору автоматично продовжується на додатковий термін 1 (один) рік, у випадку, якщо жодна із сторін не проінформує другу сторону у письмовій формі про свій намір змінити або припинити дію Договору за 10 (десять) календарних днів до закінчення дії Даного Договору.

11.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1.  За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.2.  За  своєчасно не сплачені  кошти після розвантаження товару чи/або затримку автотранспорту Постачальника більш ніж на 4 (чотири) години Покупець сплачує Постачальнику, за письмовою вимогою останнього, пеню в розмірі  1% (одного) від  вартості  продукції  за  кожну годину  прострочення  оплати  чи/або  затримки автотранспорту Постачальника .

За скасування замовлення у день прибуття продукції Дистриб’ютор  відшкодовує Постачальнику транспортні витрати  у  повному  обсязі.

12.  РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

12.1.  Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в суді за місцем знаходження відповідача.

12.2.  Сторони визначають, що всі можливі претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання претензії.

13.  ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

13.1.  Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

13.2.  Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

14.  ІНШІ УМОВИ

14.1.  Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

14.2. У випадках, непередбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством (або зазначається конкретний нормативний документ).

14.3.  Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

14.4.  Сторони зобов’язуються при виконанні Даного Договору не обмежувати співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

15.  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

 

Продавець: ___________                                                                         Покупець: ___________